Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος: μια Εργο-κεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, Ε., Μουστάκας, Ν., Φλώρος, Α., & Βόγκλης, Κ. (2018). Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2018». Καλαμάτα: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής.

Περίληψη:

Η εισήγηση παρουσιάζει μια εναλλακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» κατά το ΣΤ’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 στο Τμημα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί στοιχεία από τα πεδία της Βιωματικής Μάθησης και της Παιγνιοποίησης για την υλοποίηση της τετρακάναλης διαδραστικής ηχητικής εγκατάστασης «Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος», με στόχο την ενίσχυση της κινητοποίησης των φοιτητών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Ο βασικός άξονας του έργου συνίσταται στη συμβολική αντιστοίχιση της εξέλιξης ενός ζωντανού οργανισμού με ένα ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας και ευκρίνειας σύστημα πρόσληψης και επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων. Στην εισήγηση αναλύονται το θεωρητικό υπόβαθρο και όλα τα στάδια της πολυπτυχούς συνθετικής διαδικασίας.