Μελωδικά Μονοπάτια: Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι για τη Διδασκαλία της Μελωδικής Γραμμής

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, Ε., Κότσιρα, Λ., & Μαράντου, Α. (2016). Μελωδικά Μονοπάτια: Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι για τη Διδασκαλία της Μελωδικής Γραμμής. Πρακτικά Συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού “Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε”. (pp. 1022–1032). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.

Περίληψη:

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις υιοθετούν παιγνιακά σενάρια που δίνουν στον μαθητή ενεργό ρόλο στη διδακτική διαδικασία. Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας επιτάσσει την εξοικείωση διδασκόντων και διδασκόμενων με ψηφιακά συστήματα αλληλεπίδρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψηφιακά ηχητικά παιχνίδια,παιχνίδια που χρησιμοποιούν κατά βάση τον ήχο, για να εκφράσουν το παιγνιακό περιεχόμενο, αποτελούν ένα έγκυρο μέσο μουσικής διδασκαλίας που αποδεδειγμένα προάγει τη μουσική αντίληψη του παίκτη, εξασκεί τις δημιουργικές του δεξιότητες και τον ευαισθητοποιεί σχετικά με θέματα μουσικής, ακουστικής και τεχνολογίας. Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μονοπάτια ως εργαλείο διδασκαλίας της μελωδικής γραμμής. Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό των μουσικών ανθολογίων Δημοτικού και Γυμνασίου, όπως και του βιβλίου Μουσικής της Α Γυμνασίου, το παιχνίδι παρουσιάζει στον μαθητή επιλεγμένα τραγούδια, στα οποία αυτός καλείται να αποδώσει ορθά τη μελωδική γραμμή, και του επιτρέ- πει να μελετήσει τη συμπεριφορά της μουσικής ιδιότητας του τονικού ύψους μέσω μιας ψυχαγωγικής παιγνιακής δραστηριότητας.