Ακούγοντας τη Μαγνητική Καταιγίδα: ένα Εκπαιδευτικό Διαδραστικό Ηχητικό Περιβάλλον

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, E., Μεταλληνού, Φ.-Α., & Φλώρος, Α. (2016). Ακούγοντας τη Μαγνητική Καταιγίδα: ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό ηχητικό περιβάλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΛ.ΙΝ.Α. “Ακουστική 2016. Αθήνα: Hellenic Institute of Acoustics.

Περίληψη:

Ψηφιακά διαδραστικά περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται στις μέρες μας όλο και περισσότερο όχι μόνο για την ψυχαγωγία, αλλά και για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του χρήστη. Ως διαδραστικάηχητικά περιβάλλοντα ορίζονται αυτά που χρησιμοποιούν ως βασικό φορέα της μεταδιδόμενης πληροφορίας τον ήχο, συνθήκη που αποδεδειγμένα προάγει τη μαθησιακή διαδικασία. Κατά το σχεδιασμό τους εφαρμόζονται τεχνικές ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν τημετατροπή μη-ηχητικής πληροφορίας σε ηχητική, έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται το ψηφιακό περιβάλλον και να αλληλεπιδρά με αυτό μέσω της αίσθησης της ακοής. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται αρχικά διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους η διαδικασία της ηχητικής αναπαράστασης έχει εφαρμοστεί σε επιστημονικά, μη-μουσικά δεδομένα που εφάπτονται του πεδίου της Αστρονομίας, και επειτα προτείνεται η ψηφιακή εφαρμογή ‘Ακούγοντας τη Μαγνητική Καταιγίδα’, ένα διαδραστικό περιβάλλον που βασίζεται στην ακουστική αντίληψη του χρήστη, για να τον επιμορφώσει σχετικά με τημεταβολή του γήινου μαγνητικού πεδίου λόγω της ηλιακής δραστηριότητας.