Κατηγοριοποίηση Tablet-Εφαρμογών Ηχητικής Δημιουργίας ως προς το Διδακτικό Αντικείμενο, τα Στοιχεία Παιγνιοποίησης και το Περιβάλλον Διεπαφής τους

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, Ε., & Παπαδοπούλου, Α. (2021). Κατηγοριοποίηση Tablet-Εφαρμογών Ηχητικής Δημιουργίας  ως προς το Διδακτικό Αντικείμενο, τα Στοιχεία Παιγνιοποίησης και το Περιβάλλον Διεπαφής τους. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση». Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, ΕΚΕΔΙΣΥ.

Περίληψη:

Η σχεδόν καθολική παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε συνδυασμό με την κατεύθυνσή της σε ολοένα μεγαλύτερο εύρος χρηστών μέσω εργαλείων ολοένα αυξανόμενης υπολογιστικής ισχύος και αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις ως προς τον ρόλο της σύγχρονης εκπαίδευσης, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε θέματα ψηφιακού αλφαβητισμού και τεχνολογικής κατάρτισης τόσο των μαθητών όσο και των διδασκόντων. Μια ευρέως διαδεδομένη ψηφιακή τεχνολογία, και μάλιστα απευθυνόμενη σε μεγάλο ηλικιακό φάσμα, είναι αυτή των «έξυπνων» φορητών συσκευών τύπου tablet. Ο τρόπος ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών εφαρμογών αυτού του νέου μέσου στη διδακτική διαδικασία αποτελεί πρόσφατο και εξελισσόμενο αντικείμενο έρευνας εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο και εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του γνωστικού υλικού, της αναδιάταξης της γνώσης, των διδακτικών μεθόδων, του κόστους εξοπλισμού και της πιθανής τεχνοφοβίας των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθυνόμενο σε αποφοίτους πανεπιστημιακών καλλιτεχνικών τμημάτων στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική εξάσκησή τους σε ανοιχτά λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές οπτικοακουστικής τεχνολογίας για την τροποποίηση διαδικασιών διδασκαλίας και κυρίως μάθησης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η παρούσα δημοσίευση εστιάζει ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας ήχου, αρχικά καταγράφοντας τις τάσεις και τους προβληματισμούς σχετικά με την αξιοποίηση εφαρμογών ηχητικής αλληλεπίδρασης για την πλατφόρμα των συσκευών τύπου tablet, όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, και έπειτα προτείνοντας μια κατηγοριοποίηση των διαθέσιμων τίτλων σε τέσσερις περιοχές με κριτήρια τη στόχευση του περιεχομένου σε μουσικές έννοιες και πρακτικές και τον βαθμό ελευθερίας που καθορίζει τις επιλογές του χρήστη.