Κέρβερος: Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι για τον Θόρυβο

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, E., & Φλώρος, Α. (2016). Κέρβερος: Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι για τον Θόρυβο.  Πρακτικά 4ου Συνέδριου Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον». Μυτιλήνη, Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Περίληψη:

Η τεχνολογική πρόοδος από τις αρχές του περασμένου αιώνα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη μουσική δημιουργία και την αισθητική αντίληψη, ανάγοντας κάθε πιθανό ήχο σε πρώτη ύλη της συνθετικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο θόρυβος αποτελεί λόγω του συχνοτικού φάσματος και της ψυχοακουστικής του επίδρασης την αφετηρία και το υλικό ποικίλων μουσικών ρευμάτων και σχεδιαστικών τεχνικών. Παράλληλα, ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τον ήχο ως κύριο φορέα πληροφορίας εντάσσονται στη διδακτική διαδικασία για θέματα που σχετίζονται με την ακουστική και τημουσική. Έρευνες έχουν δείξει πως η ηχητική αλληλεπίδραση προάγει τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή και μπορεί να αποτελέσει έγκυρο εργαλείο στην εκπαίδευση και την έρευνα. Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται το ηχητικό παιχνίδι «Κέρβερος» ως μέσο για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις ηχητικές ιδιότητες του θορύβου και τον πειραματισμό τους με σχετικές συνθετικές τεχνικές. Οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν το παιγνιακό σενάριο,ώστε να ανταμειφθούν με το αντίστοιχο περιβάλλον ηχητικής δημιουργίας. Κατά τη διαδικασία αυτή έρχονται σε επαφή με τρία είδη εργαστηριακού θορύβου, καθώς και με εργαλεία για την ηχητική επεξεργασία τους. Στο κείμενο που ακολουθεί πραγματοποιείται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην εννοιακή θεμελίωση και την πρακτική χρήση του θορύβου ως υλικό μουσικής σύνθεσης και επεξεργασίας.Έπειτα, περιγράφονται οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ηχητικών παιχνιδιών, όπως αυτές έχουν αποδειχτεί πειραματικά και στοιχειοθετηθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τέλος, παρουσιάζεται το ηχητικό παιχνίδι «Κέρβερος» σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και δημιουργικές δυνατότητες του,αναλύονται η ηχητική παιγνιακή μηχανική και τα εμπλεκόμενα ηχητικά σύμβολα, και αναφέρονται κατευθύνσεις μελλοντικής ανάπτυξης του έργου.