Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, Ε., Μουστάκας, Ν., Φλώρος, Α., & Βόγκλης, Κ. (2018). Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2018». Καλαμάτα: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής.

Περίληψη:

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της σύγκλισης των πεδίων των ηχητικών παιχνιδιών και της επαυξημένης πραγματικότητας με στόχο τη δημιουργία ηχητικά επαυξημένων παιγνιακών συστημάτων που θα αξιοποιούν τα εγγενή χαρακτηριστικά των δύο πεδίων βελτιστοποιώντας τις συνθήκες διάδρασης και εμβύθισης της παιγνιακής εμπειρίας. Αρχικά περιγράφονται οι συνηθέστερες τεχνικές ηχητικής αναπαράστασης, με έμφαση σε αυτές που αφορούν στη χωρική τοποθέτηση και κίνηση των ηχητικών συμβάντων, καθώς και τα βασικά δομικά στοιχεία της ηχητικής παιγνιακής μηχανικής. Έπειτα, αποτυπώνονται οι σύγχρονες κατευθύνσεις εφαρμογής ηχητικά επαυξημένων συστηματων, και τέλος προτείνεται η ανάπτυξη ενός προηγμένου μείκτη ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας με βάση την αμφιωτική ακουστότητα.